Valimiseelne programm 2023

EÜVP ja liikumise KOOS liikmed osalevad Eesti XV parlamendi valimistel ühtse nimekirjaga ja Üheskoos rahu nimel, “Koos rahu nimel” asemel.


1. Eesti peab olema iseseisev ja õitsev riik.

Eesti peab olema iseseisev ja õitsev riik: iseseisvus ja õitseng saavutatakse neutraalsuse säilitamisega kõikide riikide suhtes.

Eesti ei pea ei otseselt ega kaudselt osalema teiste riikide sõjalistes konfliktides.

2. Eesti seadusandluse prioriteet Euroopa Liidu seadusandluse ees.

Sanktsioonipoliitikast loobumine kui olulise kahju tekitamine kogu Eesti rahvale.

3. Saadiku ennetähtaegse tagandamise kord. Saadiku isiklik vastutus.

Riigikogu ja kohalike omavalitsuste saadikute, kes ei ole valijate usaldust õigustanud, ennetähtaegne tagandamine valijate endi algatusel.
Saadikute isiklik kriminaalvastutus riigi majanduslikke ja poliitilisi huve kahjustavate poliitiliste otsuste langetamise eest, isiklik vastutus Eesti elanike seas riiu ja vaenu õhutamise eest.

4. Elektroonilise valimissüsteemi muutmine avatumaks ja läbipaistvamaks.

Elektroonilise valimissüsteemi muutmine avatumaks ja läbipaistvamaks, elektrooniliste valimisnormide kooskõlla viimine Põhiseadusega või nende täielik kaotamine.

5. Riigikogu saadikute arvu vähendamine 101-lt 85-le.

Eesti parlamendi saadikute arvu vähendamine kuni kaheni igast valimisringkonnast (101 saadikult 85 saadikuni).
Riigikogu saadikute ja ametnike palkade ümberarvestamine ja nende vähendamine, lähtudes riigi minimaalsest palgast (näiteks, riigikogu saadiku palk – mitte rohkem, kui 5-kordne miinimumpalk).

6. Presidendi valimine rahva tahtel, otsese ja avaliku hääletamise teel.

Rahva tahte vahetu väljendamise süsteemi arendamine rahva algatatud referendumi kaudu.

7. Valitsusaparaadi ja sellele tehtavate kulutuste vähendamine.

Haridus- ja teadusministeeriumi ühendamine Kultuuriministeeriumiga.

8. Eesti kodakondsuse omandamise õiguse andmine. Kodakondsusetuse institutsiooni likvideerimine.

Eesti kodakondsuse ja hääleõiguse andmine kõigile Eesti territooriumil elanud eestimaalastele, selle iseseisvumise ajal 1991. aastal.
Kodakondsusetuse institutsiooni likvideerimine.

9. Kodumaise energeetika taassünd ja selle arendamine. Väljumine energiabörsilt.

10. Iseseisva rahvusvaluuta taastamine.

11. Toiduainete ja ravimite maksumäära alandamine.

Toidukaupade maksumäära alandamine (20-lt 5%-le), ravimite ja hügieenitoodete käibemaksu täielik kaotamine.

12. Eesti majanduse arendamise prioriteet.

Kohaliku põllumajanduse, tööstuse ja kalakasvatuse taastamine, nende toetamine ja arendamine.

Ekspordi-impordi suhete toetamine ja arendamine teiste riikidega.

Piirkondade arenguprogrammi väljatöötamine. Investeeringud taristu projektidesse.

13. Praeguse haridussüsteemi ümbervaatamine. Abi erivajadustega lastele.

Praegu kehtiva koolide õppekava läbivaatamine. Emakeelse põhihariduse omandamist tagavate õigustaktide vastuvõtmine. Emakeele kasutamise õigus lasteaedades, huviringides ja spordiklubides.

Tõhusa eesti keele õpetamise metoodika väljatöötamine eelkooli –ja kooliasutustes.

Inimväärsete ja võrdsete laste-ning sünnitoetuste süsteemi väljatöötamine.

Tasuta toitlustus lasteaedades ja üldhariduskoolides.

Erivajadustega laste toetuste kahekordne tõus.

Erivajadustega lastele sportimisvõimalusi pakkuvate spordiklubide riiklik toetus, samuti erivajadustega sportlaste toetamise võimaluste väljatöötamine.

14. Tervishoiusüsteemi optimeerimine.

Kontroll vahendite jaotamise üle Haigekassa poolt.

Tasuliste ja tasuta arstivastuvõttude jagunemise ümbervaatamine.

Eriarstide järjekordade vähendamine.

Iga-aastane tervisekontroll igale Eesti elanikule tasuta.

15. Pensioniea algus ei tohi ületada 63 aastat.

Vanaduspensioni iga alates 63 eluaastast tingimusel, et ametlikku tööstaaži on vähemalt 38 aastat.

16. Pensioni miinimumtaseme tõstmine.

Pensioni alammäära tõstmine 150%-ni riigi minimaalsest palgast tingimusel, et ametlikku tööstaaži on vähemalt 38 aastat.

Pensionite maksuvabastus.

Pensionihüvitiste indekseerimine sõltuvalt reaalsest inflatsioonist.

Töövõimetut ja raskelt haiget hooldavale isikule, kes ei saa töötada, minimaalse pensioni, hüvitise määramine.

Ametnikel ja valitsuse liikmetel ei ole eeliseid pensioni määramises ja selle suuruses.

Hooldekodude voodikoha maksumuse alandamine patsiendi pensionihüvitise tasemele.

17. Laenumoratooriumi väljatöötamine, majanduskriisi ajal.

Laenumoratooriumi, maksete edasilükkamise või nendest vabastamise väljatöötamine elanikkonna kaitseks majanduskriisi ajal.

18. Traditsiooniliste väärtuste, perekonna, religiooni, kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamine ja kaitse.

19. Ajaloo ümberkirjutamise ja monumentide hävitamise keeld.

Ajaloo aktsepteerimine kui tagasivõetamatu fakt (fait accompli).

20. Kaitsekulude suuruse fikseerimine.

Kaitsekulutused ei tohiks ületada 1% sisemajanduse kogutoodangust.

Eesti on rahumeelne riik.

Mittekallaletungi ja rahumeelse kooseksisteerimise põhimõte

21. Eesti metsad, veevarud ja maapõu on rahvuslik rikkus.

Eesti loodusvarad ja ressursid on rahvuslik aare.

Kontroll metsaraie üle.

Maapõue, metsa ja veevarude majandussüsteemi läbivaatamine.

Keskkonna kaitse tagamine.

Jaga oma sõpradega!