Erakonna KOOS uus programm

Erakond KOOS - kaasaegne Eesti rahvapartei, mis ühendab erinevate etniliste, sotsiaalsete ja kultuuriliste kihtide esindajaid, kes elavad Eesti territooriumil.

Erakond KOOS järgib Eesti Vabariigi põhiseadust, mille alusel tagatakse isikuvabadus, sõnavabadus, erinevate poliitiliste vaadete vabadus, eneseteostuse vabadus, liikumisvabadus, vabadus otsustada oma terviseküsimuste üle ning eraomandi kaitse. Samuti kohustub erakond tagama objektiivse ja ideoloogiliselt erapooletu teabe edastamise Eesti meediaväljaannetes. Eesti Vabariigi põhiseadus on esikohal ka rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel.

Erakonna KOOS eesmärgiks on tagada eesti rahva, keele ja kultuuri säilimine, rahumeelne kooseksisteerimine teiste riigis elavate rahvastega, inimõiguste ja traditsiooniliste perekondlike väärtuste taastamine ning kõigi eestimaalaste võrdsete põhiseaduslike õiguste ja majandusliku heaolu tagamine.

Erakond KOOS seisab selle eest, et Eesti Vabariik oleks suveräänne, rahumeelne ja poliitiliselt neutraalne riik, mille põhitegevus lähtub riigi soodsast geograafilisest asukohast ja heast haridusest ning kus kasutatakse riigis leiduvaid loodusressursse vastutustundlikult ja hoolikalt.

Erakond KOOS seisab sõbraliku koostöö eest kõigi riikidega, eriti naabritega.

Erakond KOOS peab oluliseks maapiirkonna elu arendamist ja kodumaise põllumajanduse kaitsmist, kus kohalik põllumajandustoodang peaks katma siseriikliku nõudluse ning toetab Euroopa Liidu põllumajandustoetuste ümberkorraldamist, et lõpetada ebaõiglane konkurents.

Erakond KOOS peab oluliseks demokraatia põhimõtete taastamist, kus võim kuulub rahvale, toetab rahva kaasamist poliitikasse ning referendumite korraldamistesse riigi jaoks oluliste poliitiliste otsuste tegemisel.

Erakond KOOS toetab valimissüsteemi reformi, riigi haldusaparaadi ümberkorraldamist ning bürokraatlike protsesside vähendamist.


1. Valimissüsteemi reform.

1.1. Elektroonilise hääletamise süsteemi läbipaistvuse tagamine või selle tühistamine

1.2. Riigi ja rahva jaoks oluliste otsuste vastuvõtmine üleriigilise rahvahääletuse kaudu.

1.3. Üleriigiliste ja otseste presidendi valimiste kehtestamine.

1.4. Riigikogu valimissüsteemi korraldamineüleriigiliseks, sõltumata registreeritud elukohast.


2. Riigihalduse ümberkorraldamine.

2.1. Riigiasutuste tegevuse optimeerimine ja läbipaistvuse tagamine.

2.2. Avalike teenistujate arvu vähendamine ja tarbetu bürokraatia vähendamine.

2.3. Riigiteenistujate kvalifikatsiooninõuete läbivaatamine.

2.4. Vastutuse kehtestamine riigiametnikele ebaseadusliku või õigusvastaselt tekitatud kahju eest.

2.5. Riigi teenuste regulaarne audititeerimine.

2.6. Kliimaministeeriumi likvideerimine.

Erakond lähtub ainult reaalsetest keskkonna probleemidest.


3. Traditsiooniliste väärtuste kaitse.

3.1. Samasooliste abieluseaduse tühistamine.

3.2. Perekonna ja abielumõiste põhiseaduslik kinnitamine.

3.3. LGBTQ+ propaganda keelu kehtestamine avalikes kohtades, sealhulgas haridussektoris.

3.4. Pedofiilia tunnistamine raskeks kuriteoks ja seadusandluse karmistamine.

3.5. Ajalooliste sündmuste objektiivse ja ideoloogiliselt erapooletu kajastamise tagamine.

3.6. Traditsiooniliste religioossete väärtuste kaitsmine.

3.7. Ajalooliste monumentide kui ajaloolise pärandi osa säilitamine ja kaitsmine.


4. Majandus- ja maksureformide elluviimine ning vabakaubanduse arendamine.

4.1. Eesti kodanike vabastamine maamaksust.

4.2. Maamaksu määrade ümberkorraldamine välismaalastele ja juriidilistele isikutele vastavalt riiklikele huvidele.

4.3. Piirkondliku maksupoliitika arendamine, pakkudes soodsamaid maksumäärasid maapiirkondades.

4.4. Süsinikdioksiidi heitmete maksu tühistamine.

4.5. Sanktsioonipoliitika tühistamine.

4.6. Transiitkaubanduse taastamine.

4.7. Turismi stimuleerimine läbi soodsamate maksuseaduste kehtestamise.

4.8. Traditsiooniliste tootmisharude taastamine ja arendamine.

4.9. Maksusoodustused põllumajandus- ja kalatööstusettevõtetele ning talupidajatele.

4.10. Maaelu ja põllumajanduse arendamise programmide kavandamine.


5. Tervishoiu ja sotsiaalkaitse reform.

5.1. Rahvuslike seadusandlike projektide ja reformide rakendamine, mis tagavad tervisekaitse ja heaolu kõigile Eesti elanikele. Tasuta hambaravi.

5.2. Isikuvabaduse tagamine meditsiiniliste otsuste vastuvõtmisel.

5.3. Juurdepääsu tagamine meditsiiniabile maapiirkondades.

5.4. Maksusoodustused nendele, kes töötavad maapiirkondades ja väikelinnades, eriti sotsiaalvaldkonnas, meditsiinis ja hariduses.

5.5. Riikliku rahastuse tagamine tervislike eluviiside propageerimiseks ja rahvaspordi programmide loomiseks.

5.6. Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine ja nende toetamine erivajadustega inimestele.

5.7. Toetuste suurendamine lastele ja täiskasvanud puuetega inimestele ning nende hooldajatele.

5.8. Paljulapseliste peredele toetusprogrammide loomine ja toetuste suurendamine.

5.9. Hooldekodudele ja vanuritele toetusprogrammide loomine.


6. Haridus, keel ja kultuur.

6.1. Eesti riigikeel on eesti keel.

6.2. Eesti rahvusliku sümboolika kaitsmine ja taastamine riigiasutustes.

6.3. Tagada riigis eestikeelne suhtlus teenindusvaldkonnas.

6.4. Tunnustada vene keel lisa rahvustevahelise suhtluse ja asjaajamise keelena Eestis.

6.5. Investeerida Eesti keele õpetajate ja lasteaiapedagoogide koolitamisse.

6.6. Riik tagab juurdepääsu alg-, põhi- ja keskharidusele nii eesti kui ka vene keeles. Riik tagab suunamissüsteemi alusel tasuta õpingud kõrgkoolis nii eesti- kui vene keeles meditsiini-, haridus-ja juura valdkonnas.

6.7. Haridusprogrammide reformimine. Haridus peab olema vaba ideoloogilistest ja seksuaalsetest suunistest.

6.8. Rahvusvahelise koostöö arendamine kultuuri-, teadus-, spordi- ja haridusvaldkonnas.

6.9. Kõrghariduses bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööde kättesaadavus lisaks inglise keelele ka eesti ja vene keeles.


7. Kodakondsus- ja migratsioonipoliitika

7.1. Migratsioonipoliitika peab olema tasakaalustatud ega tohi negatiivselt mõjutada sotsiaal-, meditsiini- ja haridusvaldkondi ning ohustada Eesti elanikkonna turvalisust ja majanduslikku heaolu.

7.2. Kodakondsusetuse kaotamine Eestis (hallid passid).

7.3. Keeleeksami tühistamine kõigile alalistele elanikele ja nende järeltulijatele, kes on elanud Eestis enne või alates 1991. aastat ning soovivad taodelda Eesti kodakondsust.

7.4. Kujundada selge seisukoht topeltkodakondsuse küsimuses.


8. Eesti Riigi kaitsepoliitika.

8.1. Investeeringud kõrge kvalifikatsiooniga diplomaatilise korpuse loomisesse rahvusvaheliste, vastastiku lugupidavate suhete arendamiseks ja tugevdamiseks, eriti naaberriikidega.

8.2. Investeeringud infotehnoloogia ja küberkaitse arengusse.

8.3. Võõrvägede väljaviimine Eesti territooriumilt.

8.4. Eesti neutraalsus kolmandate riikide sõjaliste konfliktide suhtes.

8.5. Põhiseaduslik keeld teiste riikide tuumarelvade paigutamiseks Eesti territooriumile.

8.6. Keeld teiste riikide tuumajäätmete matmiseks ja ladustamiseks Eesti Vabariigi territooriumile.


9. Energia.

9.1. Kohalike energiaallikate taastamine ja arendamine.

9.2. Rahvusliku energia iseseisvuse tagamine.

9.3. Elektri stabiilse kättesaadavuse tagamine ka maapiirkondades.

9.4. Uute õhuliinide ehitamise keeld ja vanade asendamine maa-aluste kaablitega.

9.5. Energiaressursside aktsiisi alandamine või kaotamine majanduse elavdamiseks.

9.6. Biokütuste vabatahtlik kasutamine.

9.7. Loodusliku gaasi kättesaadavuse tagamine.


10. Keskkond.

10.1. Inimtekkeline kliimasoojenemine ei ole Eesti jaoks peamine keskkonnaprobleem.

10.2 Läänemere ja siseveekogude seisund. Toetame Läänemere äärsete riikide koostööd leidmaks sinna uputatud keemiarelvi ja nende kahjutuks tegemist. Toetame asulate reoveepuhastuse arendamist ja põllumajandusreostuse vähendamist.

10.3 Riigi koostöö maaomanikega tegelemisel keskkonnakuritegudega. Merereostuste tulemuslik uurimine.

10.4. Toote energiatarbimisest olulisem on selle eluiga. Aitame kaasa toodete eluea pikendamisele ja taaskasutamisele.

10.5 Elmisväärne elukeskkond asulates. Korras ja roheline linnaruum. Liikluspiirangute ja maksustamise asemel liikluse ümbersuunamine.

10.6 Maavarad ja geoloogilised uuringud. Eesti maavarade avastamine ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtmine. Eesti maavarade üle otsustavad Eesti inimesed.