Manifest kõigile Eestimaa rahvastele

See manifest allkirjastati 9. mail 2021. aastal Pärnus.


Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuse ja õiguste poolest.Neil on mõistus ja südametunnistus ning nad peavad tegutsema üksteise suhtes vendluse vaimus.Seda ütleb inimõiguste ülddeklaratsioon.


Igalühel on õigus kõigile käesolevas deklaratsioonis sätestatud õigustele ja vabadustele, tegemata vahet rassi, nahavärvi, soo, keele, usutunnistuse, poliitiliste või muude vaadete, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, varalise, klassi või muu staatuse suhtes.

Peale selle ei tohi teha vahet selle riigi või territooriumi poliitilise, õigusliku või rahvusvahelise staatuse alusel kuhu isik kuulub, olenemata sellest,kas see territoorium on iseseisev,usalduslik, mitteomavalitsuslik või muul viisil piiratud suveräänsusega.Ka see on kirjas samas ülddeklaratsioonis.

1918.aastal mõistis paljurahvuseline Eesti rahvas oma sajandeid kestnud iseseisvussoovi ja pärast aastakümneid kestnud nõukogude võimu taasiseisvus 1990.aastal.Selle sündmusega algas Eestis uus periood -inimeste lootuste, unustatud püüdluste aeg.

Meist on saanud uus riik ühises mitmerahvuselises Euroopa perekonnas.Oleme erinevad: eestlased ja venelased, juudid ja tatarlased, sakslased ja valgevenelased.Kuid meil on üks ühine joon -meie kodu -Eesti.Ja me ei ole ükskõiksed selle suhtes, mis saab meie kodust, kuidas see hakkab elama ja mis saab meie lastest ja millise pärandi nad saavad:kas dünaamiliselt arenev jõukas riik või riik,mis on uppunud lahkarvamuste sohu, vaesed ja kaduvad inimesed.

Koos saame muuta oma kodu soojemaks ja jõukamaks.Koos kõigiga , kes peavad Eestit oma koduks, vahet tegemata rassi, nahavärvi, soo, usu, keele, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, varalise, sünni või muu staatuse järgi.

Peame mõistma, et oleme ainult koos olles tugevad.

Koos rahvaga.Koos naabritega Euroopa kodus.Koos tsiviliseeritud maailmaga.
Aeg on tulnud.
Eesti on uute muutuste lävel.

Rahva valitud valitsus on viimaste aastate jooksul viinud meid üha kaugemale jõukast ja helgest tulevikust.Võrdsete võimaluste ja õiguste ühiskonnaga,tagatud töö ja vaba aja veetmisega,võimalusega õppida ja luua oma isiklikest ja rahvuslikest traditsioonidest lähtuvalt, võimalusega mõjutada poliitilisi otsuseid, mis mõjutavad tavainimese elu.

Eesti ühiskonnas möllab ajutiselt vaoshoitud konflikt, mis mitte ainult ei lahene aasta -aastalt, vaid süveneb ainult.Valitsus (ükskõik, milline partei sinna sai)näitas tohutut lõhet tavaliste inimeste ja eliidi huvides, kes peitsid end aastast aastasse hoolimisest, riigi ja rahva heaolust ja õitsengust kõnelevate sõnade taha.Lahendasid vaid oma probleeme ning inimesed eemaldusid üha enam otsustamisest ja kaotasid usalduse tuleviku suhtes.

Viimane "Covidi" aasta on seda veelgi enam näidanud: Tallinna eliit on tavaeestlase vajadustest kohutavalt kaugel."Tallinna poliitiline soo" hävitab riiki ja selle tulevikku.On aeg see "tühjendada"!

Täna,9 mail, Euroopa päeval, jõudsime meie, Eesti rahva esindajad, koos erakondade ja rahvavalitsuse ametikohtadel olevate organisatsioonidega üksmeelsele otsusele astuda Eesti edasise saatuse määramiseks järgmised sammud:Eesti on iseseisev demokraatlik vabariik.

Eesti ainus jõuallikas on Eesti rahvas.Tegelikult on nüüd rühm poliitikuid ja ärimehi anastanud ja oma huvides ära kasutanud tema õiguse võimule.Nad viivad riigi katastroofi ning iseseisvuse ja suveräänsuse kaotuseni, mida Euroopa Liidu raamistik juba niigi oluliselt piirab.Euroopa Liit on muutunud võrdsest võrdsete ühendusest ebavõrdsete klubiks, kus tugevate riikide huvid realiseeritakse perifeeria poolkolooniate ressursse kasutades, kuhu nüüd kuulub ka meie armas Eesti.

Oleme tööstus-ja intellektuaaltooteid tootvast riigist muutunud odava tööjõuga varustavaks riigiks, kus on väikesed arenguoaasid, mis säilivad mitte tänu võimude tegevusele, vaid sellele vaatamata.

1918.aasta manifesti järgi soovib Eesti "koos kõigi naaberriikide ja rahvastega... säilitada täieliku neutraalsuse poliitikat ja loodab, et vastus oma neutraalsusele on kindlasti sama täieliku neutraalsuse poliitika" ning Eesti sõjavägi taandub vaid avaliku korra säilitamiseks vajalikule suurusele!

Taasiseseisvumisjärgsetel aastatel kaugenes meie riik neutraalse Eesti ideedest ühinedes NATO sõjalise blokiga ja võimaldades Eesti sõjaväge kasutada sõjalistel operatsioonidel välismaal.

Eesti poliitilise eliidi välispoliitika kuulutab pühendumist demokraatlikele väärtustele maailmas, kuid samal ajal jätab Eestis elavad inimesed samadest väärtustest ilma.

Seetõttu me kutsume kokku uue Eesti Asutava Kogu, mille valimised tuleks läbi viia kõigi Eesti elanike otsese, salajase ja proportsionaalse hääletamise alusel ja mis määrab lõpliku valitsemiskorra Eesti Vabariigis ja teha vajalikud muudatused kehtivas Vabariigi Põhiseaduses.

Selle elluviimiseks kuulutame välja rahvaliikumise loomise, mis juhindub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

1. Kõik riigis elavad Eesti Vabariigi kodanikud ja mittekodanikud, olenemata nende usutunnistusest, rahvusest ja poliitilistest vaadetest, on võrdselt kaitstud vabariigi seaduste ja kohtutega ning neil on võrdsed kodanikuõigused ja vajadused, sealhulgas õigus valida oma esindajaid riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse organitesse.

2. Kõigile vabariigi territooriumil elavatele rahvusvähemustele -venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele jt. tuleb tagada õigus rahvuslikule kultuuriautonoomiale.

3. Kõik kodanikuõigused;sõna-, ajakirjandus-, usu-, kogunemisvabadus, seltside ja liitude loomine, streigid, samuti isiku ja kodu puutumatus peavad olema kogu vabariigi territooriumil rangelt tagatud seadustega.

4. Igasugune inimeste tagakiusamine võimude poolt poliitilistel, usulistel, rahvuslikel ja keelelistel põhjustel, olenemata sellest kuidas see on maskeeritud, tuleb viivitamatult lõpetada.

5. Kavatseme luua oma liikumise kohalikud filiaalid kõikidesse Eesti piirkondadesse.Kutsume kõiki asjasse puutuvaid vabariigi elanikke ühinema rahvaliikumise ridadega.

6. Kutsume kõiki eestlasi üles looma meie liikumise raames avalikke ühendusi, mis kontrolliksid kas riigiametnikud ja erinevad struktuurid täidavad neile pandud ülesandeid ning kas nende igapäevane tegevus lähtub Eesti Põhiseaduse huvidest.?!!

Eesti!

Seisate paljutõotava tuleviku lävel, kus saate oma saatust vabalt ja sõltumatult määrata ja juhtida!

Alustage oma kodu ülesehitamist, kus valitseb kord ja õiglus, et saaksite olla vääriline liige kultuurrahvaste peres!

Isamaa pojad ja tütred!

Seiske õlg õla kõrval oma kodumaa loomise pühal eesmärgil!Meie esivanemate higi ja veri siin maal kutsub seda, meie tulevased põlvkonnad kohustavad meid selleks!

Issand kaitsegu sind ja õnnistagu sind kõigis su tegudes,mu kallis KODUMAA!

Elagu iseseisev demokraatlik Eesti Vabariik!

Elagu rahu rahvaste vahel!

Kõigi Eesti rahvaste manifest on allakirjutatud 9.mail 2021 aastal Pärnus.