Üldrahvaliku Liikumise „KOOS“ Deklaratsioon Nr. 1

Vastu võetud üldrahvaliku liikumise „Koos“ üldkogul 19.05.2022

Liikumine „KOOS” on mõttekaaslaste rahvuste ülene liikumine, mille peamiseks eesmärgiks on rahu kindlustamine Eestis ja harmoonia tagamine rahvuste vahelistes suhetes.

LIIKUMISE „KOOS“ KÕRGEIMAD VÄÄRTUSED:

• Iga eestimaalase elu ja heaolu tagamine.
• Isiklikuvabaduste ja kodanikuõiguste austamine.
• Traditsioonilise perekonna mudeli hoidmine.
• Ajakirjandusvabaduse toetamine ja vabadus valida informatsiooni allikaid.
• Eesti Vabariigi Põhiseaduses kehtestatud õiguste ja kohustuste austamine.

LIIKUMISE „KOOS“ DEKLAREERIB:

• Eesti Vabariigis kuulub kõrgeim võim rahvale.
• Eesti Vabariik on riik, mis tagab kõigile oma elanikele võrdsed õigused ja võimalused.
• Eesti Vabariik on neutraalne ja rahumeelne riik, mis ei peaks otseselt ega kaudselt osalema üheski 3 riigi sõjalises konfliktis.
• Eesti Vabariik on riik, mis tegutseb kõigi oma elanike huvides ja riiklik poliitika peab lähtuma pragmaatilisuse ja otstarbekuse põhimõtetest.
• Eesti Vabariigi geograafiline asend ja geopoliitika tagavad Eesti Vabariigi sillaks olemise Lääne ja Ida vahel.

LIIKUMISE „KOOS“ PEAMISED EESMÄRGID, EESMÄRGID JA ETTEPANEKUD:

1. Liikumise „KOOS“ põhieesmärgiks ja tegevussuunaks on rahvuste vahelisele harmooniale tugineva ühiskonna ülesehitamine.
2. Liikumise oluliseks ülesandeks on Eesti rahva ühendamine, et rahumeelselt ja turvaliselt ületada siseriiklik kriis, samuti ennetada võimalikke tulevikus tekkida võivaid kriise.
3. Liikumine pooldab avatud hääletusvormi koos ja valimisreformiga.
4. Liikumine kutsub üles kõiki riigi jaoks olulisi küsimusi lahendama referendumi teel.
5. Liikumise prioriteediks on õiglase sotsiaalprogrammi väljatöötamine kõigi Eesti elanike toetamiseks.
6. Liikumine teeb ettepaneku riigi haldusaparaadi saneerimiseks koos ametnike arvu piiramisega.
7. Liikumine teeb ettepaneku rakendada regressiõigust ametnike suhtes, kelle tegevusega tekitatakse kodanikele või riigile tõendatud kahju.
8. Liikumine näeb ette, et Riigikogu saadikute ja teiste tippametnike palgad on otseselt seotud riigis kehtiva miinimumpalgaga.
9. Liikumine leiab, et ministrite ametikohad tuleb täita vastava erialase haridusega ametnikega, kes omavad praktilise töö kogemust.
10. Liikumine seisab vaba ajakirjandusvabaduse eest ja inimeste võimaluse eest valida vabalt enesele teabeallikat. Igasugune informatsiooni liikumise piiramine riigi poolt on otseselt taunitav.
11. Liikumine valmistab ette ja töötab elanikkonna kaitseks välja riikliku laenumoratooriumi plaani.

KOOS LIIKUMINE EI AKTSEPTEERI:

• Ründeid Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastu.
• Etnilise- ja rassivaenu õhutamist.
• Ühiskonna lõhestamist sotsiaalsete ja rahvuslike gruppide vahel.
• Riikide ja rahvuste vahelist vaenu õhutamist.