Kohus pidas eelistungi Aivo Petersoni fabritseeritud süüasjas
08.11.2023 20:00

Kas eelseisev kohtupidamine saab üldsusele avatuks või salastatakse?


Teisipäeval, 7. novembril toimus kohtu eelistung Aivo Petersoni, Dmitri Rootsi ja Andrei Andronovi süüasjas. Kohtuistung oli avalik ja selle peamine eesmärk oli määrata eelseisva menetluse korraldus.

Peamised küsimused, mis vajasid otsustamist enne kohtuprotsessi põhiosa algust, olid järgmised:

  • kas edasised kohtuistungid on üldsusele avalikud või toimuvad kinniste uste taga
  • kas kahtlustatavate vabadust piiravad sunnimeetmed jäävad muutmata või on võimalik nende leevendamine, seejuures kuni vahi alt vabastamiseni
  • kaitsja poolt esitatud taotluste kinnitamine või tagasilükkamine
  • järgnevate kohtuistungite ajakava koostamine

Prokuratuur süüdistava poolena, samuti süüdistavate kaitsjana advokaadid Mati Senkel (Aivo Peterson), Vladimir Sadekov (Dmitri Roots), Urmas Simon (Andrei Andronov), esitasid kohtule oma argumendid ja vastuväited kõikides istungi käigus käsitletud küsimustes.

Kinnitatud istungite ajakava kohaselt algab kohtuprotsessi peamine osa veebruaris ja kestab 2024. aasta novembrini. Siiski võib protsessi lõppkuupäev oluliste asjaolude ilmnemisel muutuda.

Süüdistaja leiab, et süüdistatavatele seatud tõkendid peavad jääma muutmata, sest prokuratuuri arvates on kinnipeetavad ühiskonnale ohtlikud, võivad vabanedes hoiduda kõrvale kohtumenetlusest ning panna toime kuritegusid. Ühtlasi oli prokuratuur igasuguse vangistusrežiimi muutmise vastu, nõudes süüdistatavate kinnipidamist isoleerituna pereliikmetest ja külastajatest.

Kaitsja oli kategooriliselt selle vastu ning esitas palve asendada vangistus koduarestiga, vajadusel koos elektroonilise valvega.

Peale seda, kui kohtul on olemas vajalik informatsioon süüdistatavate elukohtadest ja nende sobivusest koduaresti kohaldamiseks ning võttes arvesse süüdistavate ja kaitsjate seisukohti, teeb kohus selle kohta eraldi otsuse. Eeldatav otsuse tegemise kuupäev Aivo Petersoni kohta on 15. november 2023. Teistel kinnipeetavatel puudub registreeritud elukoht Eestis ja neil veel tuleb eelnevalt määrata elukoht koduarestis viibimiseks.

Samuti annab kohus eraldi otsusega välja määruse selle kohta, kas edasine protsess kuulutatakse avalikuks või kinniseks. Kuna süüdistaja aktiivselt rõhub “riigisaladusele” ja leiab, et suur osa menetlusest või isegi kogu menetlus peaks olema kinnine, siis on arutlusel ka variant, mille kohaselt osa istungeid võidakse kuulutada kinnisteks. Rohkem kaalukaid või põhjendatud väiteid selle soovi õigustamiseks prokuratuuril esitada ei olnud. Kas kohus asub selles seisukohas prokuratuuri poolele, selgub enne 2024 veebruari.

Mõned advokaat Mati Senkeli palved lükati tagasi. Nende hulgas oli soov kutsuda tunnistajaks siseminister Lauri Läänemets võimaliku poliitilise tagakiusamise algatajana.

Mati Senkel palus kohtusse tunnistajateks kutsuda Oleg Ivanovi ja Vladimir Karasjovi, kelle nimed esinevad süüdistusmaterjalides. Tunnistajate ütluste kaasamiseks seisab advokaadil ees tunnistajatega suhtlemine ja kohtule tuleb esitada nende täielikud kontaktandmed, sealhulgas elukohtade aadressid. Seejärel teeb kohus otsuse telesilla korraldamiseks või tunnistajate isiklikuks kohalolekuks vajalike julgeolekugarantiide tagamiseks.

Aivo Petersoni meeleolu esimesel kohtuistungil paistis üldiselt optimistlik. Väliselt erines ta vähe sellest, kellena oleme harjunud teda nägema. Oli märgata, kuidas ta rõõmustas, nähes kohtusaalis oma sõpru ja oma tütart Helis Petersoni, kes samuti viibis istungil.

Me jälgime tähelepanelikult, kuidas arenevad selle protsessiga seotud sündmused. Erakond KOOS lähtub sellest, et Aivo Peterson ei ole absoluutselt süüdi. Meie seisukoht jääb muutumatuks ka sõltumata sellest, millise otsuse langetab kohus antud süüasjas.

Täiesti kindlalt võib öelda, et kriminaalasi Aivo Petersoni vastu on fabritseeritud ning see paljastub poliitilise tagakiusamisena tema vaadete pärast, peamiselt aga ka veel seetõttu, et neid vaateid jagab suur hulk Eesti elanikke.


Igor Hopp
Eesti keelde: Hanno Karlson